شماره تماس‌های
مرکز علمی - کاربردی گنبد کاووس (1)

ریاست

017 - 33339072

حراست

017 - 33341820

آموزش

017 - 33346133

مالی

017 - 33347812

امور فرهنگی

017 - 33347813

فارغ التحصیلان

017 - 33344844