• بازدید ریاست محترم واحد استانی از نمایشگاه هفته پژوهش
  • جلسه هم انديشي مسئولين مركز با مشاوران دبيرستانها وهنرستانهاي شهرستان گنبد
  • کسب مقام نائب قهرمانی تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی گنبد1
بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر